اتصالات ورزوه :
درساختار اغلب اتصالات ( فیتینگها) ازرزوه جهت متصل نمودن آنها به یکدیگر استفاده می شود که از نظر شکل هندسی ، می توان بصورت مخروطی (Taper ) یا موازی ( Parallel or Straight ) واز نظر نوع رزوه متریک یا اینچی باشند.
o شکل دنده مخروطی و دنده موازی